चंदगड तालुक्यात मागील सोळा दिवसात मंडलनिहाय किती पाऊस झाला, कोठे झाले नुकसान? - चंदगड लाईव्ह न्युज

17 June 2020

चंदगड तालुक्यात मागील सोळा दिवसात मंडलनिहाय किती पाऊस झाला, कोठे झाले नुकसान?

चंदगड / सी. एल. वृत्तसेवा
                     चंदगड तालुक्यातमध्ये १ जून २०२० पासून पडलेल्या पावसाची नोंद करण्यात आलेली आहे. एक जून पासून चंदगड तालुक्यात मंडलनिहाय किती पाऊस झाला याची माहीती आपण घेणार आहोत. तसेच कोणत्या ठिकाणी नुकसान झाले आहे. हे सविस्तर जाणून घेण्यासाठी खालील माहीती पहावी. मंडलनिहाय १ ते १७ जून २०२० या कालावधीतील तारीखेसह पावसाची माहीती खालीलप्रमाणे.............

चंदगड तालुका दि 01-06-2020 अवकाळी पाऊस
चंदगड  - 21मि.मि
नागणवाडी  -24मी मी
माणगाव  -12मी मी
तुर्केवाडी -06मी मी
कोवाड -56मी मी
हेरे -09मी मी
एकुण - 128मि.मि
सरासरी -  21.33मि.मी
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
चंदगड तालुका दि 02-06-2020 अवकाळी पाऊस
चंदगड  - 24मि.मि
नागणवाडी  -21मी मी
माणगाव  -08मी मी
तुर्केवाडी -04मी मी
कोवाड -52मी मी
हेरे -10मी मी
एकुण - 119मि.मि
सरासरी -  19.83मि.मी
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
चंदगड तालुका दि 03-06-2020 अवकाळी पाऊस
चंदगड  - 47मि.मि
नागणवाडी  -42मी मी
माणगाव  -15मी मी
तुर्केवाडी -18मी मी
कोवाड -12मी मी
हेरे -66मी मी
एकुण - 200मि.मि
सरासरी -  33.33मि.मी
आज अखेर पाऊस :447.00
आज अखेर सरासरी :74.50
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
चंदगड तालुका दि 04-06-2020 अवकाळी पाऊस
चंदगड  - 85मि.मि
नागणवाडी  -59मी मी
माणगाव  -12मी मी
तुर्केवाडी -84मी मी
कोवाड -32मी मी
हेरे -157मी मी
एकुण - 429मि.मि
सरासरी -  71.05मि.मी
आज अखेर पाऊस :-876मिमी
आज अखेर सरासरी :-146.00मिमी
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
चंदगड तालुका दि 05-06-2020 अवकाळी पाऊस
चंदगड  - 00मि.मि
नागणवाडी  -07मी मी
माणगाव  -00मी मी
तुर्केवाडी -00मी मी
कोवाड -00मी मी
हेरे -19मी मी
एकुण - 26मि.मि
सरासरी -  4.33मि.मी
आज अखेर पाऊस -902मी मी
आज अखेर सरासरी -150.33
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
चंदगड तालुका दि 06-06-2020 अवकाळी पाऊस
चंदगड  - 00मि.मि
नागणवाडी  -03मी मी
माणगाव  -00मी मी
तुर्केवाडी -00मी मी
कोवाड -07मी मी
हेरे -06मी मी
एकुण - 16मि.मि
सरासरी -  2.66मि.मी
आज अखेर पाऊस -918मिमी
आज अखेर सरासरी -153.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
चंदगड तालुका दि 07-06-2020 अवकाळी पाऊस
चंदगड  - 10मि.मि
नागणवाडी  -02मी मी
माणगाव  -00मी मी
तुर्केवाडी -00मी मी
कोवाड -00मी मी
हेरे -09मी मी
एकुण - 21मि.मि
सरासरी -  3.5मि.मी
आज अखेर पाऊस -939मिमी
आज अखेर सरासरी -156.5मिमी
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
चंदगड तालुका दि 08-06-2020 अवकाळी पाऊस
चंदगड  - 11मि.मि
नागणवाडी  -03मी मी
माणगाव  -00मी मी
तुर्केवाडी -00मी मी
कोवाड -00मी मी
हेरे -03मी मी
एकुण - 17मि.मि
सरासरी -  2.83मि.मी
आज अखेर पाऊस -956मिमी
आज अखेर सरासरी -159.33मिमी
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
चंदगड तालुका दि 09-06-2020 अवकाळी पाऊस
चंदगड  - 06मि.मि
नागणवाडी  -02मी मी
माणगाव  -00मी मी
तुर्केवाडी -05मी मी
कोवाड -00मी मी
हेरे -12मी मी
एकुण - 25मि.मि
सरासरी -  4.16मि.मी
आज अखेर पाऊस -981मिमी
आज अखेर सरासरी -163.5मिमी
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
चंदगड तालुका दि 10-06-2020 अवकाळी पाऊस
चंदगड  - 04मि.मि
नागणवाडी  -03मी मी
माणगाव  -00मी मी
तुर्केवाडी -03मी मी
कोवाड -00मी मी
हेरे -01मी मी
एकुण - 11मि.मि
सरासरी -  1.83मि.मी
आज अखेर पाऊस -992मिमी
आज अखेर सरासरी -165.33मिमी
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
चंदगड तालुका दि 11-06-2020 अवकाळी पाऊस
चंदगड  - 03मि.मि
नागणवाडी  -03मी मी
माणगाव  -00मी मी
तुर्केवाडी -02मी मी
कोवाड -00मी मी
हेरे -04मी मी
एकुण - 12मि.मि
सरासरी -  02 मि.मी
आज अखेर पाऊस -1004मिमी
आज अखेर सरासरी -167.33मिमी
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
चंदगड तालुका दि 12-06-2020 रोजीचा पाऊस
चंदगड  - 03मि.मि
नागणवाडी  -04मी मी
माणगाव  -00मी मी
तुर्केवाडी -04मी मी
कोवाड -07मी मी
हेरे -12मी मी
एकुण - 30मि.मि
सरासरी -   05मि.मी
आज अखेर पाऊस -1034मिमी
आज अखेर सरासरी -172.33मिमी
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
चंदगड तालुका दि 13-06-2020 रोजीचा पाऊस
चंदगड  - 57मि.मि
नागणवाडी  -54मी मी
माणगाव  -02मी मी
तुर्केवाडी -46मी मी
कोवाड -13मी मी
हेरे -69मी मी
एकुण - 241मि.मि
सरासरी -   40.16मि.मी
आज अखेर पाऊस -1275मिमी
आज अखेर सरासरी - 212.5मिमी
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
चंदगड तालुका दि 14-06-2020 रोजीचा पाऊस
चंदगड  - 30मि.मि
नागणवाडी  -27मी मी
माणगाव  -04मी मी
तुर्केवाडी -22मी मी
कोवाड -09मी मी
हेरे -57मी मी
एकुण - 139मि.मि
सरासरी -   23.16मि.मी
आज अखेर पाऊस -1414मिमी
आज अखेर सरासरी -235.66मिमी
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
चंदगड तालुका दि 15-06-2020 रोजीचा पाऊस
चंदगड  - 12मि.मि
नागणवाडी  -14मी मी
माणगाव  -01मी मी
तुर्केवाडी -20मी मी
कोवाड -03मी मी
हेरे -34मी मी
एकुण - 84मि.मि
सरासरी -   14 मि.मी
आज अखेर पाऊस - 1498मिमी
आज अखेर सरासरी -249.67
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
चंदगड तालुका दि 16-06-2020 रोजीचा पाऊस
चंदगड  - 44मि.मि
नागणवाडी  -35मी मी
माणगाव  -05मी मी
तुर्केवाडी -48मी मी
कोवाड -08मी मी
हेरे -65मी मी
एकुण - 205मि.मि
सरासरी -  34.16 मि.मी
आज अखेर पाऊस -1703मिमी
आज अखेर सरासरी -283.83मिमी
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
चंदगड तालुका दि 17-06-2020 रोजीचा पाऊस
चंदगड  - 94मि.मि
नागणवाडी  -79मी मी
माणगाव  -21मी मी
तुर्केवाडी -56मी मी
कोवाड -34मी मी
हेरे -123मी मी
एकुण - 407मि.मि
सरासरी - 67.83मि.मी
आज अखेर पाऊस -2110मिमी
आज अखेर सरासरी -351.66मिमी
नुकसान - मौजे चंदगड येथील गफार मोहदिनसो नदाफ यांच्या घरावर झाड पडून 35000 चे नुकसान झाले आहे.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment